KIA Connect

Neváhaj a vyskúšaj, aký dokáže byť život jednoduchý. Stačí mať poruke informácie v reálnom čase, ktoré ti pomôžu v každej situácii, a nové diaľkové funkcie v smartfóne, s ktorými získaš lepšie spojenie so svojím vozidlom Kia než kedykoľvek predtým.

Vychutnaj si cez smartfón úplnú kontrolu nad svojím vozidlom Kia. Pomocou služieb aplikácie Kia Connect dokážeš svoje auto Kia zamknúť alebo odomknúť jediným ťuknutím, nech si kdekoľvek. Okrem toho môžeš štartovať alebo vypínať motor na diaľku a naplánovať si nabíjane, čím vyťažíš zo svojej batérie maximum. 

Pomocou služieb aplikácie Kia Connect môžeš sledovať polohu svojho vozidla Kia, čas jazdy, prejdenú vzdialenosť i maximálnu rýchlosť. A navyše vďaka funkcii lokátora budeš vždy vedieť, kde si naposledy zaparkoval, takže už nikdy nebudeš musieť svoje auto hľadať na veľkom parkovisku alebo v neznámych uliciach.

Je to na tebe, počas celej cesty: Naplánuj a nastav si cestu vopred pomocou služieb aplikácie Kia Connect a potrebné adresy potom pošli rovno do navigačného systému vo svojom vozidle Kia. Okrem toho môžeš ešte pred nastúpením do vozidla na diaľku aktivovať, nastaviť a naplánovať činnosť klimatizácie, aby ťa vnútri čakalo ideálne prostredie. 


Prehľad funkcií aplikácie Kia Connect


STIAHNITE SI APLIKÁCIU KIA CONNECT

Stiahni aplikáciu a začni využívať výhody aplikácie Kia Connect na plno.                                                                                                                                                                                          

      

           


SPRIEVODCA REGISTRÁCIOU

Asistenčná služba

V prípade, že vaše vozidlo má poruchu a/alebo je nepojazdné, zavolajte na telefónne číslo KIA ASSISTANCE, ktoré je uvedené aj na asistenčnej karte vlastníka vozidla KIA. KIA ASSISTANCE poskytuje služby 24 hodín denne po celý rok. V najkratšom možnom čase vám KIA-ASSISTANCE zaistí pomoc v súlade so všeobecnými podmienkami asistenčnej služby.


Telefónne číslo: +421 2 49 20 59 45


(Číslo 00 je kód krajiny – international code, tzv. rozlišovacie číslo štátu pre medzinárodný telefónny hovor. Ak zistíte, že medzinárodný kód v krajine,ktorej sa nachádzate nie je platný, je potrebné kontaktovať miestnu telekomunikačnú spoločnosť.)

PREHĽAD SLUŽIEB

VOZIDLO - pojem vozidlo sa vzťahuje na všetky osobné a úžitkové vozidlá značky KIA, do celkovej hmotnosti 3,5 tony (3 500 kg). Služby sú viazané na vozidlo.

HLAVNÝ OPRÁVNENÝ - riadne registrovaný vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla uvedený v leasingovej alebo podobnej zmluve - fyzická aj právnická osoba.

OPRÁVNENÉ OSOBY - vodič vozidla v čase vzniku nároku na služby, ako aj ktorákoľvek ďalšia osoba/posádka prepravovaná s jeho vedomím v tomto vozidle (do zákonného limitu a maximálneho počtu osôb stanoveného výrobcom).

PORUCHA - znamená akúkoľvek závadu mechanickú, elektrickú alebo elektronickú, ktorá má za následok nepojazdný stav vozidla.

Cestná služba

Na žiadosť Oprávnenej osoby pošle KIA - ASSISTANCE na miesto poruchy cestnú službu a požiada ju, aby sa pokúsil(a) opraviť Vozidlo na mieste Poruchy. Služba zahŕňa príjazd technika, prácu mechanika na mieste, opravu nepojazdného Vozidla.

Odťahová služba

Služba komplexne zahŕňa všetko od príjazdu odťahovej služby na miesto poruchy cez prácu mechanika a v prípade potreby použitie špecializovanej techniky pri nakladaní nepojazdného Vozidla (predpoklad je, že poruchu nie je možné odstrániť na mieste a Vozidlo nemožno spojazdniť) až po odjazd odťahovej služby a zloženie Vozidla v najbližšom autorizovanom servise KIA (na žiadosť Oprávnenej osoby do tzv. „do domovského servisu" - avšak vzdialeného nie viac ako 30 km od najbližšieho autorizovaného servisu KIA).

Taxi

V prípade, že dôjde k poruche, alebo nehode Vozidla, Oprávnená osoba má nárok na využitie taxi služby za účelom presunu do servisu, zo servisu, na hotel, na stanicu, do miesta zapožičania/vrátenia náhradného vozidla alebo jeho dovoz. Náklady na túto dopravu hradí KIA - ASSISTANCE, celkovo do sumy maximálne 50€ s DPH.

Ticket

Návrat na adresu trvalého pobytu Oprávnenej osoby alebo pokračovanie v ceste. Pokiaľ dôjde k poruche alebo k nehode Vozidla na mieste, ktoré je vzdialené od adresy trvalého pobytu Oprávnenej osoby viac než 50 km a Vozidlo sa nedá opraviť v autorizovanom servise KIA behom 24 hodín od nahlásenia prípadu/vyžiadania Služby, KIA - ASSISTANCE zariadi na vlastné náklady dopravu Oprávnenej osoby/Oprávnených osôb buď do pôvodného miesta cesty na danom Území alebo na adresu trvalého pobytu Oprávnenej osoby, pokiaľ sa nachádza v krajine registrácie Vozidla. Doprava Oprávnenej osoby sa uskutoční vlakom, autobusom prvej triedy. Ak cesta vlakom/autobusom trvá viac ako 6 hodín je možné využiť cestu lietadlom (Economy Class). Náklady na dopravu hradí KIA - ASSISTANCE, pričom celkovo nepresiahnu sumu 350 € s DPH, pokiaľ sa jedná o dopravu na území Slovenskej republiky, alebo sumu 900 € s DPH, pokiaľ sa jedná o dopravu mimo územia Slovenskej republiky. Ak náklady presiahnu uvedené sumy, rozdiel hradí Hlavný oprávnený alebo Oprávnená osoba

Prenocovanie v hoteli

Pokiaľ dôjde k poruche alebo k nehode Vozidla na mieste, ktoré je vzdialené od adresy trvalého pobytu Oprávnenej osoby, a to viac než 50 km a Vozidlo sa nedá opraviť v autorizovanom servise KIA behom 24 hodín od nahlásenia prípadu/vyžiadania Služby, KIA - ASSISTANCE na vlastné náklady zariadi počas doby nepresahujúcej dobu trvania opravy ubytovanie v hoteli strednej kategórie, a to podľa rozhodnutia KIA- ASSISTANCE. Náklady za túto Službu nepresiahnu celkovo 80 € s DPH, pokiaľ sa jedná o ubytovanie v Slovenskej republike, a 550 € s DPH, pokiaľ sa jedná o ubytovanie mimo Slovenskej republiky. KIA - ASSISTANCE taktiež zariadi dopravu Oprávnenej osoby do hotela.

Návrat pre opravené Vozidlo.

Pokiaľ dojde k poruche alebo k nehode Vozidla na mieste, ktoré je vzdialené od adresy trvalého pobytu Oprávnenej osoby viac než 50 km, KIA - ASSISTANCE zariadi hneď po oprave Vozidla na vlastné náklady dopravu Oprávnenej osoby alebo jej určeného zástupcu z miesta adresy jej trvalého pobytu do miesta opravy Vozidla, aby ho prevzal. KIA ASSISTANCE hradí cestovné náklady pre jednu osobu vrátane cestovného lístka do vlaku, alebo autobusu prvej triedy, alebo ak cesta vlakom/autobusom trvá viac ako 6 hodín je možné využiť cestu lietadlom (Economy Class), pričom celkovo nepresiahnu sumu 350€ s DPH, ktorú poskytne Oprávnenej osobe alebo jej zástupcovi. V prípade rozhodnutia Oprávnenej osoby KIA - ASSISTANCE zabezpečí, aby Vozidlo vyzdvihol a do miesta adresy trvalého pobytu Oprávnenej osoby priviezol vodič. Náklady na pohonné hmoty znáša Oprávnená osoba.

Poskytnutie náhradného vozidla

V prípade, že Vozidlo je nepojazdné viac ako 24 hodín od momentu nahlásenia prípadu/vyžiadania Služby a za predpokladu, že KIA - ASSISTANCE zabezpečila odťah Vozidla do autorizovaného servisu KIA, KIA - ASSISTANCE na vlastné náklady zabezpečí Oprávnenej osobe náhradné vozidlo počas doby opravy, maximálne na dobu 8 kalendárnych dní. V prípade, ak je Oprávnená osoba invalidná a jej stav vyžaduje špeciálne prispôsobené vozidlo, má právo na náhradné vozidlo s vodičom, pokiaľ žiaden z členov posádky Vozidla nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo. Náklady na pohonné hmoty hradí Oprávnená osoba.

Zaslanie náhradných dielov

Pokiaľ dôjde k poruche alebo k nehode Vozidla v zahraničí a Vozidlo sa nedá z dôvodu nedostupnosti nevyhnutných náhradných dielov v danej lokalite opraviť na mieste, KIA - ASSISTANCE preverí možnosť a zariadi objednávku potrebných náhradných dielov a ich dodávku na miesto predpokladanej opravy Vozidla. Náklady na náhradné diely znáša Oprávnená osoba, pokiaľ nie sú kryté zárukou KIA. 

 Územná platnosť

Asistenčné služby sa poskytujú vo všetkých krajinách Európskej únie, ako aj ďalších a to: Monako, Andorra, San Marino, Lichtenštajnsko, Vatikán, Ceuta, Švajčiarsko, Island, Nórsko, Turecko (európska časť), Macedónia, Srbsko, Bosna a Čierna Hora.

Obmedzenia a okolnosti kedy KIA - ASSISTANCE nezasahuje:

- Služby sa poskytujú s ohľadom na miestnu dostupnosť, predovšetkým s ohľadom na objektívne existujúce možnosti ubytovania v hoteli, vypožičania náhradných motorových vozidiel a infraštruktúru železničnej dopravy. V rámci KIA-ASSISTANCE musia byť poskytnuté Služby v medziach/v rámci predpisov účinných v príslušnej krajine Územia.

-v prípadoch vyššie moci,

- v prípadoch poruchy, ku ktorej dôjde pri testovaní alebo pri automobilových súťažiach (alebo v priebehu ich prípravy), 

- nepojazdnosť vozidla, ktorá vznikla ako dôsledok nevykonanej, či nesprávne vykonanej predpísanej údržby vozidla. 7-ROČNÁ ZÁRUKA

Neustále zvyšujeme kvalitu vozidiel Kia vďaka skúsenostiam, vývoju a testovaniu. Aj preto sme jediný výrobca, ktorý v Európe ponúka záruku na 7 rokov alebo 150 000 km.* Platí aj pre elektrifikované verzie vozidiel.**

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať alebo si pozrite svoju servisnú knižku.

Štandard kvality

Vozidlá Kia vyrábame podľa najvyšších štandardov, vďaka čomu môžeme poskytovať najdlhšiu záruku na európskom trhu. 

Pokoj na duši

Sme jediným výrobcom áut v Európe, ktorý ponúka 7-ročnú záruku (alebo 150 000 km) na všetky nové vozidlá. 

Záruka istoty v celej Európe

Jedinečná 7-ročná záruka na každé nové vozidlo je našim zákazníkom dostupná až v 20 európskych krajinách.* 

Záruka prenosná na ďalšieho majiteľa

Ak bola dodržaná pravidelná údržba, záruka sa prenáša aj na nasledujúceho majiteľa vozidla. 

Hodnota pri predaji vozidla

Zásluhou záruky, ktorá prechádza aj na nového majiteľa, je jazdená Kia atraktívna aj pre ďalšieho kupujúceho. 

Pokrytie nákladov

Záruka kryje všetky náklady na opravu  výrobných vád, okrem tých, ktoré vzniknú opotrebovaním (napr. brzdy).   

* Záruka platí na nové vozidlo Kia vo všetkých krajinách EÚ (vrátane Nórska, Švajčiarska, Islandu a Gibraltáru) podliehajúc miestnym podmienkam.
**  Na vysokonapäťové lítiovo-iónové akumulátory v elektrických (EV), hybridných (HEV) a plug-in hybridných vozidlách (PHEV) sa vzťahuje 7-ročná záruka od prvej registrácie alebo do 150 000 najazdených km (podľa toho, čo nastane skôr). Na nízkonapäťové akumulátory (48V a 12V) v mild-hybridných (MHEV) vozidlách sa vzťahuje 2-ročná záruka od prvej registrácie bez ohľadu na počet najazdených km.


Originálny olej KIA

Originálny olej Kia optimálne chráni motor tvojho auta, čím zaručuje kvalitnú jazdu. V ponuke máme olej pre rôzne jazdné štýly. Preskúmaj, ktorý originálny olej Kia je pre teba ten pravý.

                                                            

Navrhnutý špeciálne pre teba

Originálny olej Kia dodávame v balení s objemom 1l a 5l v rôznych špecifikáciach (viskozitách), ktoré dokonale vyhovujú tvojmu autu a preferenciám. Preskúmaj našu ponuku a pomocou vyhľadávača nižšie nájdi olej pre seba.

                                                                            

Nájdi si svoj olej

Väčšinou nemyslíme na olej vo svojich autách. S originálnymi olejmi Kia naďalej nemusíme. Pomocou pár krokov zistíš, ktorý olej je pre tvoje auto vhodný a poskytne ti výsledky, ktoré očakávaš pri každej jazde.

VYBER SI OLEJ PRE TVOJE AUTO

   

Často kladené otázky

Ktorý olej potrebuješ?

V návode k vozidlu nájdeš špecifikácie typu a viskozity oleja, ktorý je vhodný pre tvoje vozidlo. Môžeš tiež použiť nástroj na voľbu oleja na tejto stránke, ktorý ti ponúka pohodlný spôsob vyhľadania správneho druhu oleja na základe niekoľkých jednoduchých otázok. Odporúčanie tiež bude obsahovať informácie o výhodách, ktoré môžeš od oleja očakávať. 

Kedy mám kontrolovať hladinu oleja?

Informácie o tom, ako často kontrolovať hladinu oleja, nájdeš v návode k vozidlu. Hladinu motorového oleja je potrebné pravidelne kontrolovať a udržiavať. Prevádzka s nedostatočným množstvom oleja môže poškodiť motor a toto poškodenie nekryje záruka. 

Kedy je potrebné doplniť olej?

Olej doplň, ak máš veľmi nízku hladinu oleja, ale po dopĺňaní nezabudni vykonať úplnú výmenu oleja. Pamätaj: Keď pridáš nový motorový olej na obnovenie správnej hladiny oleja, starý znečistený olej s kalom nezmizne, iba sa zmieša s novým, čistým olejom. Nový olej sa tak viac namáha a nemôže pracovať rovnako dobre, ako by mohol. Preto je veľmi dôležité olej aj tak čo najskôr vymeniť, dopĺňanie je iba dočasným riešením. 

Čo ak sa rozsvieti kontrolka tlaku motorového oleja?

Ak je tlak motorového oleja nízky, opatrne prejdi na najbližšie bezpečné miesto a zastav vozidlo. Vypni motor a skontroluj hladinu motorového oleja. Ak je hladina nízka, doplň olej podľa potreby. Ak aj po pridaní oleja zostane svietiť výstražná kontrolka alebo ak olej nemáš k dispozícii, nechaj vozidlo čo najskôr skontrolovať v servise. Spoločnosť Kia odporúča navštíviť autorizovaného servisného partnera Kia. 

Kedy mám nechať vymeniť olej?

Informácie o intervale výmeny oleja nájdeš v návode k vozidlu. 

Kto by mal vykonať výmenu oleja a prečo?

Vlastná výmena oleja je nielen nepohodlná, ale môže to byť nebezpečná a špinavá práca. Neodborník vykonávajúci servis zvyšuje riziko omylu alebo zanedbania už existujúceho problému. Ak by si vykonával výmenu oleja prvýkrát, musíš si preštudovať potrebné kroky a materiály a zakúpiť si potrebný materiál. Profesionálna výmena oleja znižuje riziko, že sa niečo pokazí. Certifikovaní technici Kia sú špeciálne školení a výmenu vykonajú správne na prvýkrát, ich odbornosť znamená, že je veľmi nepravdepodobné, aby sa dopustili chýb, ako je použitie nesprávneho oleja, prehliadnutie úniku alebo skríženie závitov filtra. 

Prečo mám vymieňať olej?

a) Zachovanie mazania motora: pravidelná výmena oleja zabezpečuje mazanie všetkých pohyblivých častí motora a zabezpečuje jeho hladký a plynulý chod.
b) Chladenie komponentov motora: výmena oleja pomáha predchádzať prehrievaniu znižovaním trenia, prenosom tepla a absorpciou vedľajších produktov spaľovania.
c) Predĺženie životnosti: pravidelná údržba zvyšuje životnosť vozidla.
d) Zníženie spotreby: nedostatočné mazanie motora môže viesť k zvýšeniu spotreby, takže dbaj na to, aby sa v motore vždy nachádzal čistý olej v dostatočnom množstve.

Ako skontrolujem hladinu oleja?

Dbaj na to, aby sa vozidlo nachádzalo na rovnom povrchu. Naštartuj motor a nechaj ho dosiahnuť normálnu prevádzkovú teplotu. Vypni motor a počkaj približne 5 minút, kým sa olej vráti do olejovej vane motora. Vytiahni mierku oleja, utri ju a znovu ju vlož na doraz. Mierku znova vytiahni a skontroluj hladinu, hladina by sa mala nachádzať v rozsahu uvedenom v návode k vozidlu. 

Ako doplním olej?

Otvor kapotu auta, vyhľadaj mierku oleja a utri ju. Znovu ju vlož, vyber ju a skontroluj hladinu oleja. Na mierke sa nachádzajú dve značky, ktoré ukazujú optimálnu hladinu oleja. Ak je hladina oleja pod čiarou, okamžite doplň motorový olej. Nepreplňuj ho. Aby si zabránil vyliatiu oleja na komponenty motora, použi lievik. Používaj iba konkrétne typy oleja vhodné pre tvoje vozidlo. Druhy oleja vhodné pre tvoj motor nájdeš v návode k vozidlu alebo vo vyhľadávači oleja na tejto stránke. 

Ako vymením olej?

Motorový olej a olejový filter nechaj vymeniť v odbornom servise. Spoločnosť Kia odporúča navštíviť autorizovaného servisného partnera Kia.